V rok Nowenny: MIŁOSIERDZIE I SŁUŻBA
Dzień skupienia z bł. Honoratem
SŁUŻEBNICA PAŃSKA
14 stycznia 2012 r.
prowadzi br.Juliusz Pyrek OFMCap
Możliwość przyjazdu w piątek13 stycznia, piątek

1800 – Nieszpory i Godzina Czytań
1830 – Kolacja
1930 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
możliwość spowiedzi
2045 – Kompleta
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
 

14 stycznia, sobota
745 – Jutrznia
Śniadanie
930 – I Konferencja
Medytacja tekstu Łk, 1, 26-38
1130 – Eucharystia z Modlitwą południową
1230 – Obiad
1430 – II Konferencja
Lektura z bł. Honoratem
Adoracja Najświętszego Sakramentu
możliwość spowiedzi
1730 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
1800 – Nieszpory, Godzina czytań
1830 – Kolacja
1930 – Dzielenie się słowem Bożym
2030 – Kompleta

15 stycznia, niedziela
700 – Eucharystia z Jutrznią
Śniadanie
Rozmowy indywidualne
1220 – Modlitwa w ciągu dnia
1230 – Obiad
ZOB. TEKSTY ŹRÓDŁOWE
Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
J 17,6-21

Ofiara i żertwa na ołtarzu krzyża

Poddał jednak swą wolę woli Ojca, mówiąc: Ojcze, niech się dzieje wola Twoja (por. Mt 26, 42), nie jak Ja chcę, ale jak Ty (Mt 26, 39). Wola zaś Ojca była taka, aby Syn Jego błogosławiony i chwalebny, którego nam dał i który narodził się dla nas, ofiarował siebie samego przez własną krew jako ofiara i żertwa na ołtarzu krzyża nie za siebie, przez którego stało się wszystko (por. J 1, 3), ale za nasze grzechy, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady (por. 1 P 2, 21).
Św. Franciszek z Asyżu, Pisma, List do wiernych (redakcja druga)
Przyjmij, o Jezu, tę ofiarę Oblubienic Twoich
Przyjmij, o Jezu, tę ofiarę Oblubienic Twoich, jaką Ci z siebie samych składają, za wolność i podwyższenie Kościoła Twego na całym świecie, a szczególniej tej cząstki owczarni Twojej, w której je umieściłeś. Niech Ci ona będzie miła, jako objaw bohaterskiego poświęcenia wśród szerzącej się walki i prześladowania, jakim sam je natchnąć raczyłeś.Przyjmij, błogosław i daj siłę do wytrwania, i uwieńcz ją stokrotnym owocem.
H. Koźmiński, Pisma, t. 8, s. 168.
Ofiara Pana Jezusa raz uczyniona co dzień się na ołtarzach ponawia
Postanowił On przed wiekami zbawić świat ofiarą Jednorodzonego Syna swego, ale do spełnienia tej ofiary potrzebował wprzódy ze strony naszej ofiary. Wyczuwał tę potrzebę świat cały; spełniały się bezustannie ofiary krwawe i niekrwawe, lała się krew zwierząt, a nawet i ludzi, i pierworodnych dzieci między poganami. Ale nie takiej ofiary Bóg do spełnienia tego dzieła potrzebował. I choćby Mu złożono na ofiarę wszystkie skarby świata, i gdyby wszyscy ludzie ofiarowali Mu się na wszelkie prace, poświęcenie, cierpienia i męki, jeszcze by to nie pobudziło Go do rozpoczęcia dzieła odkupienia. Potrzebował On ofiary serca czystego i całkiem miłości Jego oddanego, potrzebował ofiary duszy niepokalanej i gotowej poświęcić się na wszystko, co do tego dzieła potrzebnym być mogło. I taką to właśnie ofiarę dzisiaj spełniła trzyletnia Niepokalana Panna, która zaledwie chodzić się nauczyła, już z wielkim serca zapałem, wyrywając się z łona kochających ją rodziców, opuszcza wielkim sercem dom rodzicielski i oddaje się na służbę Bożą w świątyni jerozolimskiej, gotową będąc na wszystko, co Bogu podoba się z nią uczynić. W tej ofierze Najświętszej Maryi zawierało się wszystko, co potem przejść musiała. Poświęcenie się na życie w panieństwie, na życie w ubóstwie, na życie w posłuszeństwie, na wygnanie z ziemi ojczystej, na prace i trudy domowe, i na współumieranie z Synem swoim pod krzyżem. Toteż od tej chwili Bóg zaczyna sprawować dzieło odkupienia świata. Sposobi tę duszę wybraną przez długie modlitwy i ćwiczenie się w cnotach, i pracach kościelnych na ofiarniczkę Przenajświętszej Ofiary na Kalwarii.Siostry Kochane! Ofiara Pana Jezusa raz uczyniona co dzień się na ołtarzach ponawia i trwa na wieki, ale owoce tej ofiary nie zawsze w równej mierze udzielają się światu. Ile razy świat się bardziej od Boga oddala, tyle razy Zbawiciel pragnie tę ofiarę jakby obfitszą uczynić, copiosam redemptionem, ale zawsze potrzebuje do tego ofiary ze strony ludzi.
H. Koźmiński, Pisma, t.12, s. 445-446.